ЗА БАТЬКІВЩИНИ ПРАВО – ЗА ПРАДІДІВ ЗАКОН !

пʼятниця, 8 січня 2016 р.

ДОКУМЕНТИ ДО ІСТОРІЇ УД УНА

(З Архіву "Вісті Комбатанта". Гл. ч.6 з 1970 р.)

             Передруковуючи архівні матеріяли, зберігаємо в них їхню оригінальну мову і правопис.
Редакція

ДОКУМЕНТ Ч. 5.

Телефонограма для Голов УОК  (Делегатур)

ІНСТРУКЦІЇ

  •                  1.  Проголошення творення Української Галицької Військової формації відбудеться в середу дня 28 квітня 1943 р. у Львові год. 9.00. Збірка делегатів точно в год. 8.30 в будинку УЦК при вул. Парковій ч. 10.

  •                  2.  На цей день мають обов'язок прибути: лишень двох
  •                   а.  Голова УОК згл. Делегатури
  •                   б.  Референт військових справ УОК згл. Делегатури. Делегати прибувають конечно в святочнім одязі.
  •                   3.  Голови і військові референти підготують ширші конференції у своїх районах, що мають відбутися в днях від 30.IV. до 5.V. включно. На цих конференціях мають взяти участь Мужі Довіря Волостей і поодиноких місцевостей та визначніші громадяни зпоміж місцевої інтелігенції (священство, учительство і т. п.)
                     Ціль конференції міродайна інформація громадянства і вербункова акція.

                     В конференції візьме участь делегат Української Військової Управи УЦК зі Львова.

                           4.   Військові референти підготують і урядять відповідні приміщення, в яких вже 2 травня буде прийматися зголошення добровольців через Військову Управу УОК.

  •                  5.  Порозумітися з місцевими священиками в справі врочистого Богослуження дня 2 травня.
                           6.  Подрібні інформації у всіх справах, зокрема вербункової акції на З'їзд дня 28. IV. 1943 р. у Львові.

                            7.  Телефонувати на число  113-66.

                             8.   Пригадується:  "Заподати кандидатів на  референтів по двох".
Українська Військова Управа УЦК Львів, 
дня 22 квітня 1943 р.

___________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТ Ч. 6

УКРАЇНЦІ    ГАЛИЧИНИ!       

                Від 28 квітня цього року йде підготова створити Дивізію із галицьких українців. За цей короткий час зроблено вже багато. Для керування всією справою створено у Львові Військову Управу з колишніх старшин Української Галицької Армії, на кожний повіт призначено одного старшину У. Г. А. як уповноваженого Військової Управи. По всій Галичині, по її містах і селах, відбулися численні народні збори та ділові наради. На цих зборах і нарадах з'ясовано, яке значення має для нас СС Стрілецька Дивізія "Галичина", та встановлено, що наш найвищий національний обов'язок — всіма силами її підтримувати й масово вступати до її лав.

                 Десятки тисяч добровольців зголосилися до Набірних Комісій. Зголосилися і старшини і вояки У. Г. А. Генерал Віктор Курманович пригадав нам у своїй відозві давню присягу вояків У. Г. А,: не покладати зброї, поки Рідному Краю загрожує небезпека московського большевизму.

                  Масово зголосилася до Набірних Комісій українська молодь. Цим довела вона, що хоче бути гідною своїх батьків, славних героїв У. Г. А.

                   Український народ у Галичині виявив свою зрілість і свідомість. Він — зрозумів, що його місце на фронтах світової війни,

                   зрозумів, що не може він залишатись лише спостерігачем воєнних подій, зрозумів, що зброя рішає долю народів,

                   зрозумів, що в цій війні важиться і доля України,

                   зрозумів, що лише той має голос і право при закінченні війни, хто тримає зброю в руках, хто б'ється за кращу долю свого народу.

                   Та готовість українців до збройної боротьби збентежила всіх ворогів українського народу. Вони не хочуть бачити зброї в його руках і всіма силами ведуть пропаганду проти творення СС Стрілецької Дивізії "Галичина". Вони вживають усяких засобів, щоб застрашити українців. А де не помагає залякування, там зрадливо вдають вони ніби то українських патріотів. Обов'язок кожного свідомого українця — дати рішучу відсіч цій злочиній ворожій кирині.

                  У власному українському національному інтересі, для забезпечення кращого майбутнього свому народові — українське населення Галичини йтиме й далі твердо та непохитно тим шляхом, на який воно свідомо вступило від дня 28 квітня цього року.

Львів, травень 1943.

ЗА ВІЙСЬКОВУ УПРАВУ:

 Сотн. О. Навроцький                                                Мгр. М. Кушнір
начальник військової канцелярії                                      реф. пропаганди

_______________________________________________________________________


ДОКУМЕНТ Ч. 7 

СТАТУТ ВІЙСЬКОВОЇ УПРАВИ ГАЛИЧИНА

(Опублікований в німецькій та українській мові)

                   Для виповнення її високої задачі в європейській оборонній боротьбі проти большевизму надаю Військовій Управі Галичини такий

СТАТУТ:

 1. Загальні основи

                   Військова Управа є помічним органом Губернатора Галицької Області й відносних Командних станиць вишколу СС Стрілецької Дивізії Галичина для набору та духово-культурної й соціяльної опіки приналежних до дивізії та зокрема членів їх родин.

                    Вона є безпосередно підчиненою Губернаторові.

                    Керівник та члени управи є іменовані та відкликувані через Губернатора Галичини. Український Центральний Комітет предкладає Губернаторові відповідні особи.

                    Річеві кошти діяльности Військової Управи поносить з застереженням іншого урегулювання Укр. Центр. Комітет; кошти окружних та повітових повновласників будуть переняті через союз громад.

                     Діяльність органів Військової Управи є почесною. Вони можуть одначе за свої видатки одержати відшкодування.

                     Військова Управа буде в кожній окрузі заступленою через окружного, в кожнім повіті через повітового повновласника. Повновласники є рівнож покликувані й відкликувані через Губернатора Галичини. Військова Управа предкладає Губернаторові відповідні пропозиції в цім напрямі.

                      Повітові повновласники підлягають Окружним. Окружні підлягають безпосередньо Військовій Управі. Політичні диспозиційні управлення Крайсгавптманів не зістають нарушені. Повновласники є зобов'язані стало інформувати Крайсгавптманів про перебіг праць. Повітові повновласники мають цей сам обов'язок у відношенні до Ляндкомісарів. З другої сторони праця Військової Управи дістає повну й неограничену піддержку Крайсгавптманів і Ляндкомісарів. На просторі міста Львова виконує управлення окружних і повітових повновласників сама Військова Управа.

                     Військова Управа є управненою предкладати Губернаторові проекти, які покажуться сутєвими для виповнення поставлених задач. Таке саме право прислуговує окружним і повітовим Повновласникам у відношенні до Крайсгавптманів згл. Ляндкомісарів.

                     Військова Управа працює в тісному порозумінні з Укр. Центр. Комітетом. Таке саме відношення обов'язує окружних і повітових повновласників відносно Укр. Допомогових Комітетів згл. Делєґатур.

                     Загально беручи має Військова Управа та її органи у своїй роботі все спільно працювати з відносними державними урядами. Зокрема відноситься це до командних    станиць СС Стрілецької Дивізії Галичина.

II. Праця Військової Управи ділиться зокрема на:

1)   Набір

                 Військова Управа має обов'язок вести набірну акцію для вступлення до СС Стрілецької Дивізії Галичина серед галицько-українського населення. В цім напрямі належить усвідомляти населення про значіння цих нових відділів у дусі спільної європейської боротьби проти большевизмові.

                  У зв'язку з цим допильнує Військова Управа рівнож організаційну підготовку набору.
Військова Управа докладе старань для старанної реєстрації всіх б. офіцирів та підофіцирів української національности. Вона є помічничою при підготовці їх до служби. Вона є зобов'язаною предкладати властивим урядам відносні проекти.

                  Військова Управа поноситиме старання для духовної підготовки до майбутньої військової служби охотників в часі між приняттям охотника і його покликанням.

                  В таких рямцях можуть окружні й повітові повновласники переводити зібрання охотників. Охотників належить зокрема повчити про їх власні права й обов'язки як жовнірів у рямцях німецької Армії як рівнож про справи забезпечення їх родин.

2)   Культурно-освітна  опіка

                 Військова Управа приготовляє побіч набірного матеріялу також освітній та научний матеріял для відділу в українській мові. Вона виконує всі функції, зв'язані з опікою війська. Рівнож організація релігійно-душевної опіки, як також допоміжні мірила в санітарній службі зачисляються до цього.

3)   Матеріяльна опіка

                 Військова Управа наглядає та організує матеріяльне забезпечення для членів родин жовнірів СС Стрілецької Дивізії Галичина як рівнож опіку та забезпечення в рямцях державної організації суспільної опіки для членів Дивізії  потерпівших в службі або війні.

4)   Дальші задачі

                Військовій Управі можуть бути признані й інші, як вичислені в цім статуті, задачі, якщо це покажеться конечним для успіху її праці.Вехтер,
Губернатор


____________________________________________________________________________


                                                                                                                          ДОКУМЕНТ Ч. 8

                                                                                            Довірочно! Для службового вжитку 
                                                                                             членів Набірних Комісій!

НАПРЯМНІ  

для набірних комісій СС Стрілецької Дивізії Галичина

 

               Велика боротьба на сході треває дальше з незменшеною завзятістю. Кожна праця, яка має посилити цю боротьбу мусить бути виконаною скоро, рішучо й продумано. Це відноситься рівнож до набірних комісій.

               Суттєвим для їх діяльности побіч інших справ, які тут поодиноко не будуть обговорюваними є:

1.   Всі набірні потягнення мусять бути переведені в найбільшому поспісі, а іменно в цілому повіті.

               Треба постаратися за скоре й старанне розвішення плякатів. Плякати набірних комісій мусять бути розвішені все безпосередньо під закликом Пана Губернатора.

                Комісії вживають до помочі в якнайширшій мірі посадників, війтів і солтисів повіту, духовенства та вчительства. їх треба на зібраннях повчити старанно про чекаючі їх у зв'язку з цим обов'язки.

               Діяльність комісій начинається 2 і 3 травня. Перегляд до праці зачинається заце 9-го травня. Комісії перегляду до праці річників від 1920 до 1925 приступають до праці щойно 10 травня. Комісії мають отже уложити собі працю в цей спосіб, щоби вони починаючи від 10 травня можливо рівночасно й в цих самих місцях зачали працю з комісіями перегляду до праці.
Більшість охотників має бути набрана вже перед цим речинцем.

2.  Бюрове приладдя як також потрібні фірманки доставить Ляндкомісар.

3.  Набірна комісія має діяти в основі кожного дня у двох місцях.

4.  Приниманими можуть бути лише охотники української національності, що мешкають в Галичині.

                Не є передумовою, щоби кандидати були народжені в Галичині або тут від довшого часу мали трівале місце осідку. Вистачає посвідка властивого посадника або війта, що кандидат в часі зголошення має у відносній громаді своє місце замешкання або звичайно перебуває.

5.  Ті, котрі ухилялися від роботи, можуть бути принятими. Пан Губернатор зарядив, що наложена їм кара буде поминеною, якщо вони зголосяться на протязі трох днів до СС-Стрілецької Дивізії. Полекша ця відноситься лише до тих, які одержать перехідну посвідку прийому до 1 червня 1943 включно.

                Вона не відноситься до тих, які зістануть зловлені ще перед зголошенням до набірної комісії.

                Пан Губернатор зарядив дальше, що зголошення у набірної комісії не може бути використане до арештування того, який ухилявся від виїзду до праці. Він може, коли не зістане принятим, відійти свобідно.

                Ті, які ухилялися від праці, і які мимо добровільного зголошення не зістали принятими, можуть числити на безкарність лише тоді, якщо вони на протязі трьох днів від дати посвідки про добровільне зголошення зголосяться до властивої станиці Уряду Праці до виїзду в Німеччину. Властиві станиці мають доручення не арештувати тих осіб, які зголошуються в трох днях від дати посвідки зголошення до набірних комісій.

                 Заінтересованих в тому охотників належить про це повчити. Їм треба досадно звернути увагу на наганність ухилюванняся від праці. Їм належить виразно пояснити, що дарування кари у зв'язку з їх добровільним зголошенням не оправдує їх шкідливого для воєнної господарки поступування. Каральність ухилюванняся від роботи може бути лише злагідненою через готовість до більшої видайности праці.

                  Задачею набірних комісій є перешкодити, щоби ці полекші не мали шкідливого впливу на мораль праці.

                 Треба прикладати вагу до того, щоби ті охотники, які ухиляються від роботи, інформували набірну комісію про ухилюванняся від роботи.

                  Особисті дати охотників, які ухиляються від роботи треба негайно, іменно цього самого дня подати до відома власнивим станицям Урядів Праці, жандармерії та кримінальної поліції, щоби вони здержалися від арештування. При тому треба звернути увагу, чи охотник зістав принятий чи відкинений. Відповідні формулярі будуть комісіям доручені.

6.   Охотники, покарані тюрмою або в'язницею понад п'ять літ, не можуть бути принятими. Якщо кара зістала виречена польською державою або через Совітів за політичну провину, внесок на приняття належить спрямувати на письмі до Пана Губернатора через військову управу.

7.  Докладний перегляд охотників не належить до набірних комісій. Спричинена таким поступуванням,  повільність була б перешкодою дістати з потрібною скорістю перегляд всіх  охотників. Устійнення спосібних і неспосібних наступає отже на основі їх зовнішної  постави.   Треба звернути передовсім увагу на видні назовні хвороби й уломности як рівнож на видні духові меншевартості.

8.   Кожна набірна комісія дістає округлу печатку з написом: "Набірна Комісія Військової Управи Галичина". В середині печатки поміщена відзнака СС Стрілецької Дивізії Галичина. Одержання печатки потверджується на письмі з заподанням її числа.

9.   Відносно письмових праць треба перестерігати  слідуючого:

                Всі посвідки й формулярі належить виповняти в німецькій й українській мові.
Вони мають бути написані для пред'явлення німецьким урядам латинськими і для вжитку власника посвідки українськими черенками.

                 Виїмком є списки. Вони призначені лише для вжитку влади й Військової Управи. Їх треба тому писати лише латинкою.

                 Перехідна посвідка прийому й посвідка відкинення зголошення охотника має бути виповненою все подвійно. Оригінал одержує охотник; відбитку належить зложити в азбучнім порядку прізвищ у повітового Повновласника. Це має бути зложене в азбучному порядку окремо для кожної громади й міста.

                  Відбитки ці будуть приміненими через комісії прийому для їх діяльности. Принятого перехідно охотника втягається на призначенім для цього списку. Для відкинення охотників є рівнож передбачені списки. Списки відкинених провадиться лише поодиноко, списки перехідно принятих подвійно. Один виказ пересилається окружному Повновласникові, один лишається у повітового.

                 Окрему увагу треба звернути на цих охотників, які не послухали зазиву до обов'язку праці.

                 Конечні річеві завваги, поміщені в уст. 5. Відносно формальної сторінки поступування треба до цього додати, що ці охотники одержують окремі, переслані в тій ціли наборним комісіям, посвідки, які їх через означений протяг часу — для принятих щодо часу покликаних, для відкинених через 3 дні — хоронять перед арештуванням.

                 Дуже важною справою є щоденне пересилання списків тих, котрі ухилювалися від обов'язку праці, для властивих станиць урядів праці, кримінальної поліції і жандармерії.
Відповідні формулярі пересилається рівночасно.

                 Пересилати треба все післанцем.

                 В разі занедбання цього обов'язку, не можна ручити за охорону цих охотників.


Львів, дня 28. 4. 1943.

Немає коментарів:

Шукати в цьому блозі

Популярні публікації